Politika reklamacija

Reklamacije

Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem, slanjem detalja reklamacije na mejl: info@engos.rs.

Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana od dana prijema robe.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nedostatka bez naknade ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Troškove reklamacije snosi prodavac.

Prodavac je dužan da potrošaču potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 radnih dana od prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku o (ne)prihvatanju reklamacije, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Potrošač ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na proizvodima isključivo uz odgovoarajući račun i sa popunjenim obrascem za reklamaciju robe.

Ako prodavac uvaži reklamaciju potrošač ima pravo da bira između tri opcije:

  • otklanjanje nedostataka,
  • zamena proizvoda ili
  • povraćaj novca.

U retkim situacijama zamena proizvoda nije moguća jer su pojedini proizvodi komadno izrađeni prema raspoloživosti materijala i time unikatni.

Odustajanje od ugovora, povrat novca, povrat artikala

Prema važećim propisima Republike Srbije kod kupovine an daljinu potrošač ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe. Prjava odustajanja od ugovora se može iyvršiti elektronskim putem, slanjem izjave o odustajanju na mejl: info@engos.rs.

U slučaju odustajanja od ugovora svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja izjave o odustajanju od ugovora. Troškove povrata artikla pri odustajanju od ugovora snosi potrošač.

Potrošač je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnst robe.

Roba treba da da bude bey oštećenja i znakova korišćenja ili nošenja. U suprotnom prodavac nije u obavezi da vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u celosti. Kada se utvrdi da an robi nema oštećenja ili drugih nedostataka, novac će biti isplaćen na Vaš tekući račun.

Novčana sredstva će biti isplaćena potrošaču najkasnije u roku od 14 dana od dana pristizanja vraćene robe i odustajanja od ugovora.

Treba Vam dodatna pomoć ili imate pitanja?

Kontaktirajte nas na mejl: info@engos.rs.